Tuesday, 31 January , 2023
امروز : سه شنبه, ۱۱ بهمن , ۱۴۰۱ - 10 رجب 1444

اخبار ویژه

آخرین اخبار
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان:

لرستان می‌تواند به نماد فعالیت‌های فرهنگی و هنری در کشور مبدل شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در دیدار با مسئولین انجمن‌های فرهنگی و هنری خرم آباد، گفت: ظرفیت‌های استان در حوزه‌های فرهنگی، هنری، قرآنی و رسانه‌ای می تواند لرستان را به نماد فعالیت‌های فرهنگی و هنری کشور مبدل سازد.

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

خبردانشگاه

از کارشناسان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان تقدیر شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان، دکتر خسرو عزیزی، رئیس دانشگاه لرستان و دکتر محمد فیضیان، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان از کارشناسان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان، تقدیر کردند.

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

روی خط تغییر

آب منطقه ای عاقبت به خیر،میرزایی عزل و حسن نژاد سرپرست شد!!

با شروع انتخابات ، فراخوانی که مدتها بود بالای سر آب منطقه ای لرستان می چرخیدعقب افتاد، اما فرار از آن امکان پذیر نبود ...بعد از انتخابات گفته می شد میرزایی ماندگار می شود اما به نظر می رسد حجم بالای انتقادات باعث شده بود تا وزیرنیرو بیش از این نخواهد با آینده ی این مجموعه ی مهم بازی کند و ناگهان در یک روز بهاری که زلزله، چُرت از سر همه می پراند ، خبر رسید که فراخوان انتخاب مدیرعامل آب منطقه ای لرستان اعلام شده و سرپرستی موقت نیز بر راس این مجموعه منصوب شده است

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

آمار بیکاری سیاه تر از آمار بیماری !

بدبختــی یکــی دوتــا نیســت وقتــی بخواهــد ببــارد از زمیــن و آســمان بــا هــم مــی بــارد!! آنهــم در لرســتانی بــا تــنی ضعیــف کــه بــا یــک بــاران بالاتر از ۸۰ میلــی متــری ، هــزار وصلــه ی تنــش بــاز مــی شــود و هــزار و یــک درد از آن بیــرون مــی زنــد! داشــتیم بــه آمــار بیمــاران کرونایــی عــادت مــی […]

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان:

لرستان نیازمند توسعه زیرساخت های فرهنگی، هنری و قرآنی است

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســلامی اســتان لرســتان در دیــدار بــا نماینــده خــرم آبــاد و چگنــی در مجلــس یازدهــم گفــت: توســعه زیرســاخت هــای فرهنگــی، هنــری و قرآنــی اســتان از مهمتریــن اولویتهــای مــا در ســال جــاری مــی باشــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســلامی اســتان لرســتان، احمــد حســین فتایــی صبــح ســه شــنبه […]

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

مدیرکل ورزش و جوان استان لرستان خبرداد:

آموزش مجازی ورزشکاران توسط هیات های ورزشی

مدیــرکل ورزش و جوانــان لرســتان گفــت: اولیــن جشــنواره فرهنگــی ورزشــی(مجازی) بازی هــای بومــی و محلــی بــا شــعار هــر خانــواده یــک بــازی در راســتای کاهــش انتقــال ویــروس کرونــا در حــال برگــزاری اســت.ســید علــی کریمــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: ایــن جشــنواره فرهنگــی ورزشــی بــا همــت هیــات ورزش روســتایی و بازی هــای بومــی […]

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت:

لرستان جزو شش استان برتر توزیع برق کشور است

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع بــرق لرســتان ، مهنــدس فریــدون خودنیــا در برنامــه وایــک شــبکه افــلاک بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بــرق رســانی بــه روســتاهای پنــج تــا ده خانــوار را انجــام میدهیــم، افــزود: بجــز یــک روســتا از پلدختــر و خــرم آبــاد که معــارض دارنــد، تمــام روســتاهای بــالای پنج خانــوار در لرســتان دارای بــرق […]

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

برگزاری انتخابات 1400

ماموریت فضلی!

ایــن شــاید آخریــن ماموریــت رحمانــی فضلــی بــه اســتاندارانش باشــد بــرای برگــزاری یــک انتخابــات دیگــر!! انتخاباتــی کــه مــی توانــد نســخه دولــت روحانــی را بــرای همیشــه بپیچانــد و مهــر پایانــی باشــد بــر اعتدالــی کــه در طــول هشــت ســال نتوانســت خــود را تبدیــل بــه یــک گفتمــان کنــد و در حــد یــک روش عقیــم در دل سیاســت ایــران باقــی ماند…حــالا امــا خادمــی در ارتبــاط ویدئوکنفرانســی بــا فضلــی از آمادگــی خــود بــرای ایــن ماموریــت مــی گویــد

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

ضرب المثل های ایرانی

مسئولیت پذیری

به شترمرغ گفتن بپر گفت شترم، گفتن بار ببر گفت مرغم این ضرب المثل اشاره به بی مسئولیتی و تن به کار ندادن است و توجیحی برای ناتوانی و از زیرکار در رفتن است. و به اصطلاح به افراد بی تفاوت و بی مسئولیتی گفته می شود که در میانه ی شترو مرغ مانده اند. و اما معنی و مفهوم مسئولیت پذیری....

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

یادداشت مدیرمسئول

ایثار اجتماعی در دوران کرونا

اگر جنگ تحمیلی رخ نمیداد باز هم جامعه نیازمند فرهنگ ایثار اجتماعی بود البته باید گفت که این نوع ایثار ریشه در دین و فرهنگ اجتماعی ما دارد اما امروز جامعه ما بیش از هر زمان به مدیریت اجتماعی و یا همان ایثار اجتماعی نیازمند است. امروز تلاش و فعالیت مدافعان سلامت در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا مصداق بارز ایثار اجتماعی است. مدیریت شایسته جامعه به فعالیت های ایثارگرانه احتیاج دارد که در این زمینه مردم خوش درخشیدند. همه با هم در کنار هم نیروهای مسلح ما و تمام اقشار مردم جانانه پای کارآمدند. جای قدردانی از همه این عزیزان ماندگار شده است در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران.

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

گزارش خبری

نگاهی به عملکرد اموربانوان استانداری لرستان در سال ۱۳۹۸

بی شک نیروی انسانی مهمترین سرمایه هر کشور در جهت رسیدن به اهداف توسعه است ،لذا توجه به منابع انسانی ،توانمندسازی و استفاده بهینه از آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از آنجایــی کــه بیــش از نیمــی از جمعیــت هــر جامعــه را زنان تشــکیل می دهنــد و از طرفــی تــلاش در جهــت توســعه کشــور بــدون همیــاری و همپایــی زنــان بــه نتیجــه قابــل قبــول نمی انجامــد لــذا توجــه بــه امــور زنــان و مســائل مربــوط بــه آنــان از ضروریــات برنامه هــای توســعه خواهــد بــود.

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

دردسرهای ارتباط با نسل آنلاین

دردسرهای ارتباط با نسل آنلاین

خدا بخواهد کرونا هم کم کم دارد جل و پلاس خودش را جمع می کند که برود و بپیوندد به تاریخ و خاطره های دور.مثل همه اجناس چینی دوام و قوامی ندارد و بیخودی به تمام جهان صادر شد .بماند اینکه هنوز آزمایشگاه ها از نبرد کرونایی فارغ نشده اند تا سر فرصت بنشینند و بررسی کنند که این پنج گرم کرونای صادره از چین قتل عمد بود یا غیر عمد .یعنی واقعا بدن چینی ها بعد از هزاران سال خوردن موش و سوسک و خفاش و سگ و مار و مارمولک یکهو دچار آلرژی شد و سوپ خفاش را روی تمام کره ی زمین بالا آورد یا نه قضیه چیز دیگری بود و سهام ابرشرکت های بزرگ و نفت و اقتصاد چین ....

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

جنگ جهانی سوم

جنگ جهانی سوم

شاید هرگز در تصورم نمــی گنجیــد کــه روزگاری میــدان جنــگ جهانــی ســوم اینگونــه مرزبنــدی گــردد. جهان یک سو و کرونا یک سوی دیگر !! امــا تقدیــر اینگونــه خواســت تــا بــه چشــم خویــش ببینیــم گاهــی موجــودی نادیــده چــون ویــروس کرونــا مــی توانــد یــک جهــان را بــا همــه ی ادعاهایــش از پای دربیــاورد و زمیــن گیــر کنــد!

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

گزارش خبری
صدور حکم سلب عضویت و ممنوعیت ثبت‌نام در انتخابات برای برخی اعضای شورای شهر در لرستان
توافق اولیه برای واگذاری کامل پروژه برج‌های دوقلو به شهرداری خرم‌آباد با نرخ کارشناسی
شهردار مرکز استان خبر داد:
آموزش و پرورش بروجرد به مافیایی از وابستگان سیاسی و شهری و محفلی تبدیل شده است
مقصودی نماینده بروجرد مدعی شد:
جشن‌های دهه‌ی مبارک فجر باید نشاط‌آور و امیدبخش باشد
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در جلسه ستاد برگزاری دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی اظهار کرد:
گالری فیلم
گالری عکس